2015

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ ZA ROK 2015

 

Z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica, která je tvořena pomocí

  Sítě Obchodů Nadace Veronica

 bylo rozděleno prostřednictvím fondu Společně pro Brno

 

490 300 Kč

 

Podpořeny budou projekty na podporu životního prostředí, rozvoje komunitního života a posilování občanské společnosti v Brně.

 

1.      Kultivace veřejných prostranství, výsadba a obnova zeleně

2.      Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit

3.      Podpora rozvoje komunitního života v Brně

4.      Výchova k šetrnému přístupu k přírodě

 

1.     ČSOP Veronica  -  Netopýří záchranka –  40 000 Kč

Hlavním smyslem projektu je návrat nalezených, zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody. Vedlejším efektem je ekologická výchova a osvěta, výjezdy po Brně a okolí pro netopýry.

2.     MŠ Pastelky  -  Divotvorná zahrada  -  10 000 Kč

Cílem je vytvoření přírodní laboratoře pro bádání a zkoumání všeho  ze života hmyzu, živočichů, ptáků a rostlin pod stříškou na zahradě. Vše bude dovybaveno knihami, lupami, mikroskopy, nářadím. V různých částech zahrady přibudou domečky pro živočichy. 

3.     Divadlo Feste  -  Okružní jízda  -  40 000 Kč

Divadlo-městské putování městem ve hře profesionálů v prostoru Hlavního nádraží pro dvacet diváků. Upozornění na možnost změny prostoru, přestavby, úpravy, na změť tramvají, aut, bariér, kde zanikají památky funkcionalismu.

4.     Kulturárium  -  Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě  -  10 000 Kč

Multižánrový festival již pošesté podporuje ve vybraných kavárnách nezávislé divadelní scény, doprovodný program seznamuje s lokálními hudebními umělci. Vše doplní improvizační scénky popularizující vědu.

5.     Čisté Tuřany  -  Péče o přírodní památku Holásecká jezera  -  8 800 Kč

Cílem je odstranění starého a nefunkčního plotu a úklid odpadků, druhotným cílem je podpora vztahu k území.

6.     Rukola  -  Rajská zahrádka žije 2015  -  10 000 Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj a provoz komunitní zahrady, na upevnění vztahů s místními občany a získání nových členů, dobudování zázemí a podia v Maloměřicích. Bude rozšířena plocha pro pěstování, dětský koutek, zásobení vodou v letních měsících.

7.     Pozitivní Akce Re-Kultivace – Rekultivace stezky Táborského nábřeží -  20 000 Kč

Projekt se zabývá realizací společensko-kulturních akcí na svrateckém nábřeží na Poříčí, zpevněním a zprůchodněním stezky Táborského nábřeží a výsadbou keřů.

8.     Junák – svaz skautů a skautek ČR – Vysmejčenej park  -  1 000 Kč

Projekt navazuje na loňský ročník s cílem vytvořit tradici a zkultivovat veřejné prostranství mezi Mendlovým náměstím a branou č. 1 BVV.

9.     ZŠ a MŠ Kotlářská  -  Zahrádka v centru města  -  10 000 Kč

Cílem je založit v lesoparku jednu vyvýšenou zahrádku se záměrem systematicky zapojit místní komunitu do enviromentálních aktivit na Brně-střed.

10.  Kavyl  -  Zahrada pro radost  -  16 000 Kč

Cílem projektu je proměna zahrady klubu Stromík, kde si hrají děti z Dětského lesního klubu. Budou rozšířeny záhony, založeny vyvýšené záhony a bylinkové spirály, dětské průlezky, lanové překážky, koutky pro hry.

11.  ZO ČSOP Veronica  -  Enviromentální poradenství aktivně  -  40 000 Kč

Cílem projektu je zlepšit a inovovat vzdělávání občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a odpovědnému spotřebitelskému chování prostřednictvím fungující služby ekologické poradny a videospotů na webu žadatele.

12.  Hnutí Brontosaurus - Program Akce příroda pro začínající dobrovolníky  -  10 000 Kč

Záměrem je zvýšit kapacity a kompetence studentů v problematice životního prostředí, probudit dlouhodobý zájem o dobrovolnictví a smysluplné trávení času formou přednášek a přímé dobrovolnické pomoci.

13.  EkoCentrum Brno  -  Otevřený Písečník v roce 2  -  10 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Bude dokončena tradiční zahrádka u pískové stěny mezi Černými Poli a Lesnou, rekonstruovány vstupní dveře verandy objektu.

14.  OS Smrk  -  Přírodní zahrada u smrku  -  7 000 Kč

Pro zviditelnění projektu bude opraven kamenný chodník na zahradě, součástí budou výtvarné produkty - krmítka, pítka, hmyzí domečky a další, založení slunečního záhonu, budování terásek nad jezírkem. .

15.  ProMěsto  -  Pěstuj Brno  -  20 000 Kč

Podstatou projektu je podpořit, motivovat a poskytnout know-how obyvatelům Brna v městském zahradničení tak, aby následně podnikali samostatné aktivity. Pokračování provozu městské komunitní Zahrady v pytli, vzdělávání formou specializovaných workshopů a seminářů, informace o samozásobitelství.

16.  ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády  -  Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády  - 10 000 Kč

V Lamacentru bude připraveno nejméně 9 větších akcí pro veřejnost, budou zde i enviromentálně zaměřená stanoviště s aktivitami pro hravé poznávání naší přírody.

17.  Hnutí DUHA -  Informace pro úspěšné referendum  -  10 000 Kč

Cílem projektu je kampaň před referendem na podzim 2016. Má poskytnout dostatečné argumentační zázemí, zpracovánínargumentace a prostor pro participaci občanů.

18.  Hnutí DUHA  -  Zelená pro Bronx  -  20 000 Kč

Cílem projektu je aktivizovat místní komunitu k odstranění stigmatizace oblasti. Bude revitalizováno Svitavské nábřeží, vznikne akční skupina místních z řad komunity, která se bude starat o místo i po skončení projektu.

19.  ZŠ Letokruh  -  Voda v přírodní zahradě ZŠ Letokruh  -  13 000 Kč

Cílem je vybudování vodního prvku v rámci přírodní zahrady ZŠ Letokruh a pokračovat jedlou kvetoucí zahradou. Bude upraven svah na jedlou kvetoucí zahradu se vznikem různých zón.

20.  Rezekvítek  -  Společně pro medlánecký biokoridor  -  13 000 Kč

Výsledkem bude zrevitalizovaná část medláneckého biokoridoru a vytvořený stabilní a vzhledný prvek dřevinné vegetace v krajině. Bude vysazeno 250 ks dřevin, které budou ochráněny lesnickou oplocenou školkou.

21.  ČSOP Regionální sdružení v Brně  -  Brno bez zbytečného kácení  -  23 000 Kč

Výsledkem projektu bude zmenšení množství problematicky a zbytečně vykácených dřevin rostoucích mimo les v Brně. Budou poslány žádosti o poskytování oznámení o zahájených spr.řízeních o kácení dřevin, sledování, evidování a přihlašování do problémových správních řízení, která budou vystavena na webu pro veřejnost. Uspořádáme seminář pro úředníky MČ Brno a MMB na toto téma.

22.  Občané pro Medlánky  -  Ořechový sad  -  10 000 Kč

Cílem bude vybudování ořechového sadu a odpočívadla v k.ú. Medlánky s volnou dostupností veřejnosti. Sad bude sloužit k odpočinku i ke zvýšení kvality životního prostředí a dojde k rozvoji společenského života. Sad si vysadí sami obyvatelé Medlánek.

23.  Černovické sdružení  -  Překročme řeku  -  40 000 Kč

Projekt oživuje a zkvalitňuje veřejný prostor kolem řeky Svitavy mezi městskými částmi Černovice a JIh. Veřejnost bude oslovena na výrobu mobiliáře z recyklovaných materiálů, k úklidu břehů řeky a přípravě přístavišť pro další fázi. Součástí bude celá řada aktivit pro děti a dospělé.

24.  Hnutí DUHA-Sedmá generace -  Zhlédni a diskutuj!  -  15 000 Kč

Hlavní aktivitou je série promítání dokumentárních filmů s ekologickou tematikou a jejím přesahem do médií a společnosti a diskuzí se známými osobnostmi. Aktivita bude opakována po tři večery s diskusí s odborníky, se čtenářským koutkem s časopisem Sedmá generace. Do aktivit projektu se zapojí 20 lidí a publicita osloví až 5 000 občanů.

25.  MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori  -  Učíme se a hrajeme si v přírodě  -  10 000 Kč

Záměrem je upravit stávající zahradu tak, aby byla využitelná pro práci s dětmi a rodiči v rámci celého roku s přesunem části činností z vnitřních prostor. Součástí budou prvky, které budou celkově rozvíjet osobnost a tělesnou stránku dítěte.

26.  Filiánek  -  Realizace bylinného záhonu a revitalizace zahrady – 10 000 Kč

Ve třech etapách bude realizována vnitrobloková zahrada ve středu Brna pro děti ze školičky, dětem, mládeži, dospělým i seniorům, obyvatelům na Antonínské 18. Bude založen bylinný záhon s rostlinnou a zeleninovou vegetací, rekultivován trávník, upraveno herní prostředí - pískoviště, hrací plochy a hřiště.

27.  Brnění  -  Dejchej! Brno  -  25 000 Kč

Cílem je udržet pozornost na překračování limitů polétavého prachu v ovzduší. Pozván bude Kaare Press-Kristensen, měřeny budou nanočástice polétavého prachu na dalších místech v Brně, výpočty Kaare odprezentuje na tiskové konferenci, informace budou na webu, FB. Veřejná panelová diskuse "Zkusme dát brněnskou MHD na rok zdarma".

28.  Tereza Náhlíková  -  Ozeleňování Gorkého  -  13 500 Kč

Cílem je pozitivní ovlivnění okolí lidmi okolo kavárny Tři ocásci. Bude vytvořeno 10 záhonů s rostlinami a bylinkami, živá zahrádka okolo popelnic, chodníčků v zeleni, zastřešená nástěnka - veřejný vyjadřovací, sdělovací a výstavní prostor, trvalé pouliční výstavy.

29.  ČSOP Regionální sdružení  -  24. brněnský Biojarmark -  25 000 Kč

24.ročník tradiční akce, která má Brňany informovat o ekologickém zemědělství, farmách v okolí Brna, o alternativních způsobech obstarávání potravin apod.