V roce 2010 bylo rozděleno z veřejné sbírky 210 000 Kč na tyto projekty:

 

 • Občanské sdružení Concordia Bonum Brno

Domov pro seniory - Domov sv. Ludmily: Ozelenění terasy, balkonu, oken a umístění  pergoly na terasu Domova sv. Ludmily

Cílem projektu byla bezprostřední blízkost zeleně pro klienty Domova pro seniory. Tak, aby ji mohli pozorovat, jak roste,  kvete a vyvíjí se, a těšit se z ní.

8 000 Kč

 

 • Biskupské gymnázium Brno

Přírodní zahrada ve škole

V rámci projektu byly vybudovány některé prvky přírodní zahrady na pozemku školy v návaznosti na předchozí projekt „Učíme se v zahradě“, zároveň bude propagován sběr a využití biologického odpadu. Na úpravách se podíleli studenti školy.

8 000 Kč

 

 • Armáda spásy v ČR, Centrum soc. služeb, Brno

Květiny v Centru sociálních služeb

Cílem projektu bylo ozelenění dvorku Centra sociálních služeb Armády spásy a pokojů klientů.

8 000 Kč

 

 • Dynama, o.s.

Hello Brno Europe-festival iniciativ mlad.

V rámci festivalových aktivit studentské projektové týmy představily své projekty užitečné pro komunitu. Předmětem žádosti byly prostředky na produkci na animace.

10 000 Kč

 

 • Společnost pro Fair Trade

Modernizace, rozšíření nabídky a zvášní počtu čtenářů knihovny Společnosti pro Fair Trade

V rámci projektu  byla knihovna vybavena katalogizačním systémem, který výrazně zefektivnil její provoz.

5 000 Kč

 

 • Společnost pro Fair Trade

Česko proti chudobě

V rámci podpory celosvětové kampaně „Stand up against poverty“ a její české obdoby Česko proti chudobě se v městě Brně uskutečnila řada podpůrných a informačních aktivit

5 000 Kč

 

 • ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Oprava terénních výukových tras na Hádech

Smyslem projektu bylo zajistit opravu terénních výukových tras na Hádech a umožnit tak jejich další plnohodnotné využívání jak školami, tak veřejností.

15 000 Kč

 

 • Montessori Morava

Lesy kolem nám

Projekt seznámil děti s částí učiva přírodopisu.

5 000 Kč

 

 • Hnutí Brontosaurus

Dobrovolnické kluby v Brně

Projekt byl zaměřen na podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit zaměřených na ochranu přírodního a kulturního dědictví. Zahrnoval osvětovou a poradenskou činnost, provoz tematických webových stránek, specializovanou knihovnu, tematické dobrovolnické kluby atd.

8 000 Kč

 

 • Mateřská škola Adéla, U velké ceny 8, příspěvková organizace

Sadové úpravy zahrady mateřské školy Adélka, III. fáze

V rámci celkové rekonstrukce zahrady  se pokračovalo v úpravách stávající zeleně tak, aby lépe vyhovovala potřebám školy. Do prací se zapojili rodiče a přátelé školy.

7 000 Kč

 

 • Host-vydavatelství s.r.o.

Jana Soukupová Nehráli jsme druhé housle

Kniha mapující dosud opomíjené téma: brněnské a jihomoravské opoziční aktivity v době normalizace.

18 000 Kč

 

 • Obnovená matice moravská, občanské sdružení

Kříž Na Slaměnce a ovocný sad v Nebovidech

Díky projektu byla vysazena zeleň kolem Křižku na Slaměnce a oskeruše v ovocném sadu v Nebovidech u Brna.

15 000 Kč

 

 • Junák-svaz skautů a skautek ČR, okres Brno-město

Rádcovské kurzy Junáka Brno

Tři rádcovské kurzy určené pro vedoucí skautských družin ve věku 23 - 15 let.

3 000 Kč

 

 

 • INEX-SDA Brno

Cipísek

Projekt Cipísek byl určen pro děti od 6 do15-ti let, které mají problémy začlenit se do běžného kolektivu vrstevníků. Projekt rozvíjel schopnost začlenit se do kolektivu a  vztah ke kultuře a přírodě.

5 000 Kč

 

 • Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS Brno

O přírodě v přírodě

Díky projektu bylo rozšířeno a zkvalitněno zázemí, které slouží pro práci s dětmi a mládeží ve skautském středisku Kompas Brno. Jde zejména o vybavení potřebné pro realizaci letních táborů na zelené louce a o pořízení izolace na podlahu ve skautské klubovně.

5 000 Kč

 

 

 • NESEHNUTÍ Brno

Podpora občanské participace na území města Brna

Cílem projektu bylo na modelovém příkladu města Brna propojovat autentické (formální i neformální) místní občanské iniciativy věnující se otázkám životních prostředí a účastni veřejnosti v rozhodovacích procesech týkající se územního plánování.

20 000 Kč

 

 • Občanské sdružení Občané pro Medlánky

Výsadba zeleně v sídlišti Nové Medlánky

Výstavba keřů a stromů svépomocí občanů ve volných vhodných prostorech.

15 000 Kč

 

 • Občanské sdružení Smrk

Čisté a zdravé místo pod stromy

Projekt řešil úpravu a kultivaci veřejného prostranství v Brně Králově Poli na ploše porostlém lesíkem po svahem ulice Srbské. Místo je současně před prostorem Veřejné přírodní zahrady, kterou sdružení  spravuje.

5 000 Kč

 

 • Vesněnka, školička pro děti od 1 do 5 let, o.p.s.

Zahrada pro děti od dětí

Projekt podpořil zlepšení  životního prostředí a kvalitu života v Brně pro cílovou skupinu děti do 10-ti let. Na přípravě a realizaci se podílely děti z brněnských základních a středních škol v rámci  dobrovolnické spolupráce.

8 000 Kč

 

 • Sdružení rodičů při ZŠ Brno, Gajdošova 3

Přírodní učebna

Cílem projektu bylo zbudování přírodní učebny za účelem přenesení teoretické části výuky nejenom přírodních věd do praxe.

10 000 Kč

 

 • Studijní nadační fond Gymnázia, Brno-Řečkovice

Obnova a ekologizace školní zahrady – 4. etapa

Příprava výukových tabulí, příprava pergoly, cvičební prvky

12 000 Kč

 

 • SŚ informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23

Žárovka

Projekt umožnil uvést do praxe ekologická opatření navržená studenty a další ekologickou výchovu.

5 000 Kč

 

*****************************************************************************

V roce 2010 pomohl Obchod Nadace Veronica i při obnově třídy MŠ Pramínek v Brně Bystrci. Neznámý vandal nejdříve školku vykradl a poté podpálil. Nadace podpořila Pramínek nejen částí výdělku nadačního obchodu ale i formou benefičních koncertů a prodejem podpůrných dárcovských pohlednic s motivem vyhořelé třídy. Výtěžek celé řady aktivit byl udělen škole jako grant ve výši 17.000 Kč v roce 2011.